Juridische informatie

 

Lions Club Diest bestaat sedert 1965 onder de vorm van een feitelijke vereniging. Voor de goede werken die ze beheert, werden Vzw’s opgericht. In het bijzonder worden de Vzw’s Home Martine Van Camp en de Bremberg vermeld, instellingen voor de opvang en scholing van mensen met een verstandelijke beperking.

Een Lions Club is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,35 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. 192 landen tellen tezamen ruim 46.000 clubs. Voor personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar zijn er de Leo Clubs.

 
Aansprakelijkheid

Lions Club Diest verplicht zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de ononderbroken toegankelijkheid van de website te waarborgen. Hij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de site om welke reden ook niet toegankelijk is.

De gebruiker van de website bevestigt, kennis te hebben genomen van deze mededeling en verbindt zich ertoe deze in acht te nemen.

De gebruiker bevestigt dat hij over de nodige kennis en middelen beschikt om de site te bezoeken en te gebruiken en bevestigt zich ervan te hebben vergewist dat de gebruikte configuratie vrij is van virussen en volledig functioneel is.

Lions Club Diest kan niet waarborgen dat alle op de site verstrekte  informatie juist en volledig is en evenmin dat de website altijd goed werkt en absoluut veilig is.

Lions Club Diest neemt de nodige maatregelen om de gebruiker beschikbare en betrouwbare informatie en tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of besmette software op de website.

De inhoud van de website van Lions Club Diest heeft een louter informatief karakter. Lions Club Diest kan niet waarborgen dat de op de site verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.

De gebruiker aanvaardt dat hij de informatie en tools op de site uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

 
Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming stelt Lions Club Diest als verantwoordelijke van de verwerking de gebruiker ervan in kennis dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt. Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming heeft de gebruiker  recht op inzage,  informatie, wijziging en rechtzetting van zijn persoonsgegevens.

Hij heeft ook het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker die deze rechten wil uitoefenen, stuurt hiertoe een verzoek naar het mailadres: dpo@lionsclubdiest;be.

De regels die inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden toegepast, zijn raadpleegbaar op de website van onder “Privacy Policy”.

De gebruiker wordt erop gewezen dat de website gebruik maakt van een cookie dat automatisch in zijn navigatiesoftware kan worden geplaatst. De regels die inzake het gebruik van cookies worden toegepast, zijn raadpleegbaar op onze website onder “Cookies Policy”.
 

Lions Erecode

 • De Lion oefent zijn beroep/ambt met waardigheid en dienstbereidheid uit.
 • De Lion streeft bij de handelingen met betrekking tot zijn beroep/ambt eerlijke vergoeding en/of billijke winst na op basis van eerlijkheid en correctheid.
 • De Lion zal nooit doelbewust de belangen van anderen schaden; hij zal zijn eigenbelang niet vooropstellen indien het niet zeker is dat hij het formele en/of morele gelijk aan zijn kant heeft.
 • De Lion zal ' vriendschap' enkel beschouwen als doel doch niet als middel. Vriendschap moet onbaatzuchtig zijn en geven/helpen stelt hij boven ontvangen.
 • De Lion vervult loyaal zijn burgerplichten ten aanzien van de Natie en de gemeenschap, met het oog op het algemeen belang.
 • De Lion staat zijn medemensen bij met steun, hulp en troost, in het bijzonder dezen die daar behoefte aan hebben.
 • De Lion is bedachtzaam met zijn kritiek en zal eerder opbouwend zijn meningen uiten; waar verdiend zal hij waardering uiten.
 • Men is geen Lion om binnen en/of via de Clubwerking eigen professionele of zakelijke belangen te dienen. In geval men toch beroepsmatig en/of zakelijk met de Clubwerking te maken zou hebben, zal men geen voorrecht en/of voorkeur beogen en/of voorstaan, hoofdzakelijk omdat men lid is van LCD. Omzichtigheid en discretie zijn in deze aan de orde.

 

Doelstellingen van Lions Club Diest (LCD)

 • LCD bevordert wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen mensen en gemeenschappen en bevordert het materieel en immaterieel welzijn binnen de samenleving.
 • LCD bevordert het verantwoordelijkheidsbesef om bij te dragen tot een betere samenleving.
 • LCD bevordert vriendschap, samenwerking en wederzijds begrip tussen haar leden.
 • LCD schept gelegenheid tot open en vrije meningsuiting, met respect en begrip voor ieders mening en zonder persoonlijke wrevels.
 • LCD streeft, naast aangename gelegenheden tot onderlinge vriendschapsontwikkeling, evenzeer naar realisatie van menslievende projecten, in het bijzonder op lokaal vlak.
 • LCD zal geen geldelijk voordeel aan haar leden voorbehouden of voor haar leden nastreven.

 

Doelstellingen Lions Clubs International

Lions worden aangemoedigd dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, zonder oogmerk van persoonlijke materiële voordelen. De internationale doelstellingen zijn:

 • Lions streven naar een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld.
 • Zowel privé als in beroep hanteren Lions hoge ethische en morele normen.
 • Ze bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheids-bestuur en burgerzin.
 • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap.
 • Lionsclubs werken aan de onderlinge verbondenheid in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip.
 • De clubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten.

 
Links

Lions Club Diest behoudt zich het recht voor links op zijn website naar de website van derden te verwijderen, als die niet langer verenigbaar zijn met de essentiële deontologische beginselen van onze club.

 
Toepasselijk recht

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetten.

 
Wijziging

Lions Club Diest behoudt zich het recht voor de inhoud van deze juridische mededeling te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gebruiker wordt dus verzocht deze mededeling geregeld na te lezen.